နတ္တလင္းၿမိဳ႕ရွုခင္းမ်ား

နတ္တလင္းၿမိဳ႕တြင္း ရန္ကုန္ျပည္လမ္း၊ ဧည့္ခံပြဲတစ္ခုျမင္ကြင္းနွင့္ ရွုခင္းအလွ