ဂ်ီေမးတြင္ ျမဴးဇစ္ခ်န္နယ္ထည့္ၿပီး နားေထာင္မယ္...

ဂ်ီေမးစက္တင္ထဲ၀င္ၿပီး Labs ကိုေရြး Add any gadge by URL ကိုရွာၿပီး Disable ျဖစ္ေနတာကို Enable ေျပာင္းေပးၿပီး

save change ကိုႏွိပ္ေပးရမယ္...ၿပီးရင္ setting ထဲျပန္သြားၿပီး Gadgets ကို ကလွစ္ေပးရင္ ျမဴးဇစ္ခ်န္နယ္လင့္ေရးဖို႕

ေဘာက္တစ္ခုက်လာမယ္...အဲမွာ https://music.all.channel.com/acmusic xml'ကို Past ေရးထည့္ေပးပါ...ၿပီးရင္

Add ကိုကလွစ္ ဒါဆို ဂ်ီေမးမွာ သီခ်င္းကို တိုက္ရုိက္ဖြင့္ၿပီး နားေထာင္လုိ႕ရပါၿပီ....