ဘုရားၾကီးႏွင့္ နတ္တလင္း

ဘုရားၾကီးႏွင့္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕

သက်မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ရာ နတ္တလင္းၿမိဳ႕သစ္သည္ မီးရထားလမ္း ကားလမ္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွု ေကာင္းမြန္လာၿပီး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေက်းရြာ နယ္ပယ္မ်ားကလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာၾကရာ တျဖည္းျဖည္းပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေပသည္၊ ထိုအခ်ိန္က နတ္တလင္းႏွင့္တကြတစ္နယ္လံုးကို တာပြန္ၿမိဳ႕မွ အုပ္ခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္၊ တာပြန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကတည္းက ၿမိဳ႕သူႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရ တက္လာေသာအခါတြင္လည္း ၁၈၅၄-ခုႏွစ္အထိ ၿမိဳ႕ပိုင္တစ္ဦးကို ခန္႕ထား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေလသည္၊

နတ္တလင္းၿမိဳ႕သစ္တြင္ ခရီးလမ္းပန္း အဆက္အသြယ္ ေကာင္း၍စည္ကားဖြံၿဖိဳး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် တာပြန္၌ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွု တျဖည္းျဖည္းခက္ခဲလာေလသည္၊ ထိုေၾကာင့္ အစိုးရက လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္ေကာင္းေသာ နတ္တလင္းၿမိဳ႕သစ္သို႕ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လ်က္ ၁၉၀၆-ခု၊ ၁၉၀၇-ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ကြက္ရိုက္ၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၀-ခုႏွစ္၊ (၁၉၀၈)ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ပိုင္ဦးၾကည္လက္ထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ပိုင္ရံုးကို တာပြန္မွ နတ္တလင္းၿမိဳ႕သို႕ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္လိုက္ရာမွ နတ္တလင္းၿမိဳ႕၏ တစ္ဆူတည္းေသာ သက်မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးအျဖစ္ ထင္ရွားလာေလေတာ့သည္၊(စာ-၁၆)