သဲေရအိုးလုပ္ငန္း

ကုန္းသာေက်းရြာမွ အိုးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦး တာပြန္သို႕ေဖာက္သည္သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္စဥ္ (ၾကိဳ႕ေလးပင္ရြာ)

ကုန္းသာရြာထိပ္ရွိ ေစ်းတန္းတြင္

ကုန္းသာေက်းရြာမွ အိုးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား နတ္တလင္းၿမိဳ႕သို႕ ေဖာက္သည္သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္စဥ္(ပြတ္စုေက်းရြာအလြန္)

ႏြယ္ေခြရြာတြင္

လဲေတာရြာအလြန္

နတ္တလင္းၿမိဳ႕ ဗိုလ္ရံုလမ္းရွိ အိုးဆိုင္တစ္ဆိုင္

နတ္တလင္းၿမိဳ႕ ေစ်းလမ္းရွိ အိုးဆိုင္တစ္ဆိုင္