ေတာင္ညိုေဂါက္ကလပ္

အားတာနဲ႕ နည္းနည္းခ်င္း ျဖည့္ဆည္းေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္...

 

 

 

သနပ္ကြင္းရြာထိပ္ ေတာင္ညိဳေဂါက္ကလပ္ အ၀င္လမ္း

 

 

ေဂါက္ကြင္းဆိုင္းဘုတ္ျမင္ကြင္း

 

 

ေဂါက္ကြင္းရွိ ေစတီ

 

 

ေဂါက္ကြင္း စားေသာက္ဆိုင္