နတ္တလင္းၿမိဳ႕

နတ္တလင္းၿမိဳ႕
နတ္တလင္းၿမိဳ႕အမည္တြင္ၿပီးေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ1852 ခုႏွစ္ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲအၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာေဒသဟုပင္မရွိေသး

ပါ။ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္းအတြဲ(၆)၏အဆိုအရ ေရွးအခါကပဲခူးရိုးမ-ေတာင္ညိဳမွတဆင့္ လွိဳင္ျမစ္အတြင္းသို႕စီး၀င္လာေသာေဖာင္ေခ်ာင္းသည္ဂ်င္းယား

ကုန္း၊သင္မန္းကုန္း၊ရြာမကေလး၊သာစည္၊ဇီးကုန္းကေလးစသည့္ရြာမ်ားအနီးမွျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္ဟုဆိုသည္၊ထိုရြာမ်ားအနက္ရြာမကေလးရြာ

(ယခုရြာမရပ္ကြက္)အနီး အေရွ႕ဦးတြင္သခြတ္ပင္ရွိသည္၊ယင္းသခြတ္ပင္အားေညာင္ပင္မွပတ္ၿမိဳထားေသာေၾကာင့္ေညာင္သခြတ္ပင္ျဖစ္ေနသည္၊

ထိုအပင္တြင္နတ္စင္တစ္ခုရွိၿပီးေညာင္ပင္ေျခရင္းႏွင့္ နတ္စင္ေရွ႕တြင္လူသူမရွင္းရဘဲေျပာင္သလင္းျဖစ္ေနသည့္ေျမကြက္လပ္တစ္ခုရွိသည္

ေရွးလူႀကီးမ်ား၏အဆိုအရနတ္ေဒ၀ါမ်ားကအၿမဲတေစရွင္းလင္းထားသျဖင့္သလင္းသဖြယ္ေျပာင္ေနေသာေၾကာင့္နတ္တလင္းဟုဆိုၾကသည္၊

ထိုနတ္တလင္းအမည္ကိုအစြဲျပဳကာဘူတာစခန္းစိုက္ေသာအခါနတ္တလင္းဟုအမည္တတ္လိုက္ၾကသည္....

 

နတ္တလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ေပၚလာမွု သမိုင္း
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကဌာန္းႏွင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္မွုႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအဏာ ပိုင္ဆိုင္ သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သကဲ့သုိ႕ကိုယ့္ဘုရင္ကိုယ့္အရွင္ႏွင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ခန္းျငားထည္၀ါစြာတည္ရွိခဲ့ပါသည္...ထိုအျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ကိုယ့္ဘာသာကိုယ့္ယဥ္ေက်းမွုမ်ား၊ ဆန္စပါး၊ သစ္ေတာ၊ ေရနံ၊ ေရသယံဇာတႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္သယံဇာတမ်ားေပါၾကြယ္၀လွသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္သိမ္းပိုက္ကြၽန္ျပဳလိုေသာ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနခဲ့ပါသည္...
သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အျပစ္ရွာရန္ျပဳကာ 1186-88(၁၈၂၄-၂၆)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၁၂၁၄-၁၅(၁၈၅၂-၅၃)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၁၂၄၇-၄၈(၁၈၈၅-၈၆)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္(၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္က်ဴးေက်ာ္ရန္ျပဳစစ္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ျဖစ္ သည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္(၁၈၈၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္)ေန႔တြင္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားစုဖုရားလတ္တို႕ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ၁၂၄၈ ခုႏွစ္(၁၈၈၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔)တြင္ ျမန္မာတျပည္လံုးကို သိမ္းယူလိုက္ေၾကာင္းေၾကညာကာ သိမ္းပိုက္ လိုက္သျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို လက္လြတ္ဆံုးရွံုးခဲ့ရကာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ခံ ကြၽန္သေဘာက္ဘ၀သို႕ က်ေရာက္ ခဲ့ၾကရ ပါသည္....
တႏိုင္ငံလံုး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႕က်ေရာက္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ကာလတစ္ေလ်ွာက္လံုး အႏိုင္မခံအရွံုး မေပး သူ႕ကြၽန္မခံလိုေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိၾကသည့္မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႕သည္ရရာလက္နက္လူသူတို႕ျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ လက္မေျမာက္ အရွံုးမေပးဘဲ အတိုက္အခိုက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္တင္ေျမာက္၍ျပန္လွန္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကပါသည္..သို႕ေသာ္လူအားလက္နက္အား မယွဥ္သာေအာင္အဆမတန္ကြာျခားမွုေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အသက္ကိုစေတး၍အရွံုးေပးခဲ့ၾကရပါသည္... ထိုအထဲတြင္ တာပြန္ၿမိဳ႕သူႀကီးဦးေဂါင္းႀကီး(ဗိုလ္ေခါင္းႀကီး)သည္လည္းတစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္...
ဤကဲ့သို႕ သူ႕ကြၽန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ၁၈၅၂-၅၃ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲအၿပီးဦးေဂါင္းႀကီးမရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတာပြန္သည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္တြင္းသို႕လံုးလံုးလ်ားလ်ားက်ေရာက္သြားရၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္သို႕ေရာက္ရွိသြားရသည္...အဂၤလိပ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္၍ (၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ၁၈၆၈ခုႏွစ္၌ ဧရာ၀တီခ်ိဳင့္၀ွမ္းအစိုးရ မီးရထားလမ္းဟု အမည္တြင္ေသာ ယခုရန္ကုန္-ျပည္မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ၿဗိတိသ်ွ အင္ပါယာ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံတင္ျပခဲ့သည္...ခြင့္ျပဳသျဖင့္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍သာယာ၀တီနယ္ကိုျဖတ္သန္းလ်ွက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ျပည္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆံုးမီးရထားလမ္း(ရန္ကုန္-နတ္တလင္း=၁၂၅မိုင္၊ ျပည္-နတ္တလင္း=၃၇မိုင္)ကို ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္..
၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မီးရထားလမ္းၿပီးစီး၍ ေမလ(၁)ရက္ေန႕တြင္မီးရထားစတင္စမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္...မီးရထားအၿမဲတေစခုတ္ေမာင္းလာႏိုင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္းမီးရထားလမ္းတြင္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဘူတာစခန္းမ်ားလိုအပ္လာသည္...မီးရထားဘူတာစခန္းအျဖစ္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္လာ မည့္ေနရာတြင္ တစ္ေနရာဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္...၎မီးရထားလမ္းႏွင့္အၿပိဳင္ရန္ကုန္ႏွင့္ျပည္သို႕ေပ(၁၀၀)ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကိုလည္း ၁၈၆၇-၆၈ ခုႏွစ္မွစတင္ ၍ေဖာက္ လုပ္ခဲ့ရာ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ၿပီးစီးေလသည္..ထုိေပ(၁၀၀)ေက်ာက္လမ္း(ရန္ကုန္-နတ္တလင္း=၁၃၀မိုင္၊ ျပည္-နတ္တလင္း=၄၂မိုင္)ကိုလည္း နတ္တလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္မည့္စခန္းေနရာမွာပင္ မီးရထားလမ္းႏွင့္ေဘးခ်င္းယွဥ္လွ်က္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အစစအဆင္ေျပကာ တစ္စတစ္စ စည္ကားလာၿပီး နတ္တလင္းၿမိဳ႕အျဖစ္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့ေပသည္....
ေက်နပ္လိမ့္မည္ဟုေမ်ာ္လင့္လွ်က္....
ကိုလင္း...