သက်မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး

 

 

နတ္လမ္းမုခ္ဦးတည့္တည့္ ျမင္ကြင္း

 

 

ဘုရားၾကီးအေရွ႕ဘက္မွ ျမင္ကြင္း

 

 

ဘုရားၾကီး၀န္း၀ဲျခမ္းျမင္ကြင္း

 

 

မုခ္ဦးႏွင့္ က်ိဳက္ထီးရိုးပံုတူေစတီေတာ္ ျမင္ကြင္း

 

 

ဘုရားၾကီးတန္ခြန္တိုင္

 

 

အာရံုခံတန္ေဆာင္းမ႑ပ္

 

 

ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား