သၾကၤန္အမွတ္တရမ်ား

 

2012 နတ္တလင္းသၾကၤန္ ဖြင့္ပြဲအမွတ္တရ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြင္၊ စည္ပင္အမွုေဆာင္အရာရွိ ဦးတင္ေမာ္သန္း၊

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေဇာ္ တို႕မွ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္...

(မွတ္တမ္းတစ္ခု၊ အမွတ္တရအျဖစ္ ရည္ရြယ္ပါသည္)

 

 

2012 နတ္တလင္းသၾကၤန္ အမွတ္တရ

 

 

2012 နတ္တလင္းသၾကၤန္ အမွတ္တရ

 

 

2012 နတ္တလင္းသၾကၤန္ အမွတ္တရ.

 

 

2012 နတ္တလင္းသၾကၤန္ အမွတ္တရ.

 

 

2012 နတ္တလင္းသၾကၤန္ အမွတ္တရ.