ေမ်ာ္ေတာ္ေတာင္ဘုရား

 

 

 

ေမ်ာ္ေတာ္ေတာင္ျမင္ကြင္းအလွ

 

 

ေတာင္ညိဳေတာင္ႏွင့္ ေတာင္ညိဳဆည္ဧရိယာ

 

 

ေစာျဖဴေတာင္

 

 

ယူမကုန္းဘုရား(ကြင္းက်ယ္ရြာေဟာင္း)