ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕လွုပ္ရွားမွု မွတ္တမ္း

 

ေခမာသီ၀ံေက်ာင္းအတြင္း လုပ္အားေပးၿပီး ျပန္လာစဥ္

 

 

ေခမာသီ၀ံေက်ာင္းအတြင္း လုပ္အားေပးေနစဥ္