ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူလွည့္လည္ပြဲ အမွတ္တရ

2010 တန္ေဆာင္တိုင္ စြယ္ေတာ္လွည့္လည္ပြဲ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ား