သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ နက္နဲေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္

08/02/2012 16:36

The Voice Weekly

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက နာမည္ေက်ာ္ တုိင္းမ္ မဂၢဇင္းတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း
ကမာၻေပၚတြင္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈအရွိ

ဆုံးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ကုိ စာဖတ္သူမ်ားသိရွိထားႏွင့္ၿပီျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အဆုိပါသတင္းတြင္ ပုိ၍ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္ဟု ယူဆမိသည့္အခ်က္မွာ
"သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕က
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့မည္ဆုိပါက
ကမာၻ႔ေပၚတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္သည့္
ေမာ္ဒယ္တစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရႏုိင္သည္" ဟူေသာ သုံးသပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ သုံးသပ္ခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္
မည္သုိ႔မွ်ထင္မထားခဲ့ေသာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မည္သူမွ်မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခဲရာခဲဆစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ၎ႏွင့္
၎အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက ႏုိင္ငံတကာကုိ
အံ့အားသင့္လ်က္ရွိေစသည္ဟူေသာအခ်က္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ျဖစ္ပါသည္

မွန္ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အသစ္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ
နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထူးထူးျခားျခားျမင္ေတြ႕လာရသည္မွ
မ်ားစြာစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါသည္။ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္
တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ရန္သူႏုိင္ငံသဖြယ္သေဘာထားရွိခဲ့ၾကသည့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ) တုိ႔သည္ပင္
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းစတင္ဖယ္ရွားေပးၿပီး
ျမန္မာႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕က ယေန႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ စိတ္ဝင္စားစရာ
အေကာင္းဆုံးအေရးကိစၥႏွစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏
ေထာက္ခံမႈကုိရရွိထား သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၎၏
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD) တုိ႔ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး
၎တုိ႔အား လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ဟူသည့္ တံခါးေပါက္ႀကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္
ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲသုိ႔ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္လာေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈႏွင့္
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထာဝရတည္တံ့မည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမကိစၥမွာ တစ္ခ်ိန္က
တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္သူသဖြယ္သေဘာထားခဲ့ၾကသူမ်ားကု
ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက် တရားဝင္သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္၊
ျငင္းခုန္ခြင့္ရရွိမည့္ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး
ဒုတိယကိစၥမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလုံးတည္တံ့ေရးအတြက္
မတူညီေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား တူညီေသာ
ရည္မွန္းခ်က္ေပၚထြန္းေအာင္ဖန္တီးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိပါက စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာအသားက်ေနသူမ်ားႏွင့္
စနစ္သစ္ကုိလုိလားသူမ်ားအၾကား အခ်ိဳးတက်မဟုတ္သည့္ မွ်ေျခတစ္ခုရရွိရန္
သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအဖြဲ႕က
သိမ္ေမြ႕နက္နဲစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္
စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ အသားက်ေနသူ၊ စနစ္သစ္ကုိလုိလားသူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္
Anti-Reform သမားမ်ားေရာ Pro-Reform သမားမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ
သိမ္ေမြ႕နက္နဲမႈကုိသိႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔၏
ရႈေထာင့္မ်ားကုိေျပာင္းေရႊ႕ၾကည့္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳလုိပါသည္။
ထုိသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ၾကည့္ပါက ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာလည္း
မည္၍မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိရွိေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ
ရွင္းလင္းစြာပင္ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကအႏွစ္သာရမွာ စနစ္(System) ျဖစ္ၿပီး
'အာဏာ' မဟုတ္သည္ကုိ အထူးသတိျပဳသင့္ၿပီး အေျခခံဥပေဒပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း
အစစရာရာျဖစ္ေပၚကာ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုမ်ားအၾကား သေရဟူေသာ အေျဖထြက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေလ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္
ေအာင္ျမင္ေလဟုပင္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉.၄.၂၀၁၂ )