ေျပာတတ္ပါေစ

 

ေျပာတတ္ပါေစ
၁။အေလာတႀကီးကိစၥ
ျဖည္းျဖည္းေျပာပါ။
၂။အေရးႀကီးကိစၥ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါ။
၃။အေရးမႀကီးကိစၥ
ဟာသေႏွာ၍ ေျပာပါ။
၄။မပိုင္ႏိုင္ေသာကိစၥ
ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေျပာပါ။
၅။ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ကိစၥ
ကာလံ၊ေဒသံကိုလိုက္၍ ေျပာပါ။
၆။မေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ကိစၥ
ေျပာသင့္သူကိုမွ ေျပာပါ။
၇။၀မ္းနည္းဖြယ္ကိစၥ
လူေတြ႕တိုင္း မေျပာနဲ႕။
၈။သူတပါးကိစၥ
သတိထားၿပီး ေျပာပါ။
၉။မျဖစ္ပ်က္ေသးေသာ ကိစၥ
လက္လြတ္စပယ္ မေျပာႏွင့္။
၁၀။မလုပ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥ
ၾကြား၀ါမေျပာႏွင့္။
၁၁။သူတစ္ပါးကိုထိခိုက္မည့္ကိစၥ
လံုး၀မေျပာႏွင့္။
၁၂။လင္မယားကိစၥ
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေျပာပါ။
၁၃။မိမိကိစၥ
သူမ်ားမည္သုိ႕ေျပာသည္ကို နားေထာင္။
၁၄။သက္ၾကီး၀ါၾကီးသူႏွင့္ ေျပာလွ်င္
မ်ားမ်ားနားေထာင္ နည္းနည္းေျပာပါ။