မဟုတ္တိုင္းသာ ခြန္းတံု ့ ျပန္မယ္ဆိုရင္္

မဟုတ္တိုင္းသာ ခြန္းတံု ့ ျပန္မယ္ဆိုရင္္


ေအး မဟုတ္တိုင္းသာ ခြန္းတံု ့ ျပန္ျပီး စကားမ်ားရန္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္
မင္းတစ္ေလာကလုံးနဲ ့ လည့္ျပီး ရန္ျဖစ္ေနေပေတာ့
ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ ေလာကၾကီးမွာ
ဟုတ္တာထက္ မဟုတ္တာေတြက ပိုမ်ားေနတယ္။

( မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး )