ျမန္မာဟာျမန္မာ

ျမန္မာဟာျမန္မာ

ေဟ့...

ျမန္မာဟာ..ျမန္မာပဲ။

ျမန္မာဟာ..ျမန္မာျပည္မွာေနရမယ္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရျခား၊ ေျမျခားကို

ေရာက္ေနရေပမယ့္

တေန႕မွာ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္ရမယ္။

အခြင့္အေရးတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္

ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႕

ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႕။