ျမန္မာျပည္သူမ်ား

ျမန္မာျပည္သူမ်ား

တိုင္းျပည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ

ပုဂၢလိကခံစားခ်က္ေတြကို

ခဏ(အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခု)ေလာက္ထိ ေမ့ထားၿပီး

သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ နိမ့္က်ေနေသာ ဘ၀ေတြအတြက္

ေနရာမၿပိဳင္ပဲ

ေစတနာ ၿပိဳင္ၾကရေအာင္လား..ဗ်ာ...