နတ္တလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ေပၚလာပံု

နတ္တလင္းၿမိဳ႕

    နတ္တလင္းၿမိဳ႕အမည္တြင္ၿပီးေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ1852 ခုႏွစ္ဒုတိယ

အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲအၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာေဒသဟုပင္မရွိေသး

ပါ။ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္းအတြဲ(၆)၏အဆိုအရ ေရွးအခါကပဲခူးရိုးမ-ေတာင္ညိဳမွ

တဆင့္ လွိဳင္ျမစ္အတြင္းသို႕စီး၀င္လာေသာေဖာင္ေခ်ာင္းသည္ဂ်င္းယား

ကုန္း၊သင္မန္းကုန္း၊ရြာမကေလး၊သာစည္၊ဇီးကုန္းကေလးစသည့္ရြာမ်ားအနီး

မွျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္ဟုဆိုသည္၊ထိုရြာမ်ားအနက္ရြာမကေလးရြာ

(ယခုရြာမရပ္ကြက္)အနီး အေရွ႕ဦးတြင္သခြတ္ပင္ရွိသည္၊ယင္းသခြတ္ပင္အား

ေညာင္ပင္မွပတ္ၿမိဳထားေသာေၾကာင့္ေညာင္သခြတ္ပင္ျဖစ္ေနသည္၊

ထိုအပင္တြင္နတ္စင္တစ္ခုရွိၿပီးေညာင္ပင္ေျခရင္းႏွင့္ နတ္စင္ေရွ႕တြင္

လူသူမရွင္းရဘဲေျပာင္သလင္းျဖစ္ေနသည့္ေျမကြက္လပ္တစ္ခုရွိသည္

ေရွးလူႀကီးမ်ား၏အဆိုအရနတ္ေဒ၀ါမ်ားကအၿမဲတေစရွင္းလင္းထားသျဖင့္

သလင္းသဖြယ္ေျပာင္ေနေသာေၾကာင့္နတ္တလင္းဟုဆိုၾကသည္၊

ထိုနတ္တလင္းအမည္ကိုအစြဲျပဳကာဘူတာစခန္းစိုက္ေသာအခါ

နတ္တလင္းဟုအမည္တတ္လိုက္ၾကသည္....

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ....

ကိုလင္း